Nieuwe gevarenindeling in Europa (CLP)

CLP is een verordening van de Europese Unie die het EU-systeem van indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labeling and Packaging) van chemische producten aansluit op het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties.

Op 1 juni 2015 moeten alle chemische producten die verkocht worden in Europa opnieuw ingedeeld en van een etiket voorzien worden volgens deze verordening. Henkel Adhesive Technologies zal ervoor zorgen dat alle in Europa verkochte producten tijdig overeenkomen met de CLP-eisen.


Wat zal er veranderen: NÏET van invloed op:
  • Veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor Henkel-producten vanwege nieuwe indelingen van grondstoffen
  • Inhoud van het etiket van Henkel-producten
  • Buitenste verpakking van Henkel-producten
  • Productsamenstelling en chemische formulering
  • Alle goedkeuringen en certificeringen


Wat is er nieuw onder CLP?


Pictogrammen

De CLP-verordening introduceert nieuwe gevarenpictogrammen. De diamantvormige pictogrammen geven de ernst van het gevaar/de gevaren dat samenhangt met het gebruik van een gevaarlijk product aan.

 
Gevarenaanduidingen

Is een woordcombinatie die geldt voor een gevarenklasse en -categorie, die de aard van de gevaren van een gevaarlijk product omschrijft en, in voorkomend geval, de ernst van het gevaar.

 

Signaalwoord

Duidt van de relatieve ernst van het gevaar aan, teneinde de lezer voor een mogelijk gevaar van het product te waarschuwen: ‘Gevaar’ voor ernstigere en ‘Waarschuwing’ voor minder ernstige gevaren.

 
Veiligheidsaanbeveling

Duidt aan hoe het product veilig behandeld moet worden en welke maatregelen u moet nemen als u per ongeluk bent blootgesteld aan het product.

 


Voor meer informatie over de implementatie van de CLP-verordening bij Henkel, download onze presentatie hieronder of neem contact op met uw Henkel-vertegenwoordiger voor verkoop of klantenservice.

Download

Nieuwe gevarenindeling in Europa (CLP)

Nieuwe gevaarsclassificatie van chemische producten

Voor meer informatie over de CLP-verordening, ga naar de website van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA): http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/